Privacy Policy

NovaSkin doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

NovaSkin is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

1. Algemene persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door NovaSkin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• administratieve doeleinden;
• communicatie over de opdracht;
• het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• het uitvoeren van de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NovaSkin de volgende algemene persoonsgegevens van u vragen:

• voornaam;
• tussenvoegsel;
• achternaam;
• adres, postcode en woonplaats;
• vast – en/of mobiel telefoonnummer;
• geboortedatum;
• e-mailadres.

2. Bijzondere persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door NovaSkin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• administratieve doeleinden;
• communicatie over de opdracht;
• het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
• het kunnen afstemmen van de behandeling op de individuele klant, rekening houdend met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen;
• uitsluiten van verkeerd toepassen van producten en/of behandelingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• het uitvoeren van de overeenkomst en toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NovaSkin de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen:
acne; alcoholgebruik; allergieën; behandeling dermatoloog; behandeling plastisch chirurg; beroep; bloeddruk; chronische ziektes; couperose; depressie; diabetes; drugsgebruik; foto’s/video’s; geslacht; hormoontherapie; huidaandoeningen; huidconditie; huidverzorgingsproducten; huisarts; kanker; koortsblaasjes; medicijngebruik; rookgedrag; rosacea; sportgedrag; voedingspatroon; voedingssupplementen; waterinname per dag; zonbeschermingsproducten; zongedrag; zwangerschap.

Uw persoonsgegevens worden door NovaSkin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 2 jaar na de laatste behandeling en maximaal 7 jaar voor de financiële administratie.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door NovaSkin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, nieuwsbrieven en productinformatie via MailChimp.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• de toestemming voor de nieuwsbrief is aangevinkt op het toestemmingsformulier privacy beleid persoonsgegevens;
• gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NovaSkin de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• voornaam;
• tussenvoegsel;
• achternaam;
• e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door NovaSkin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• gedurende de periode dat men aangemeld is en zolang men in het administratieve systeem van NovaSkin opgenomen staat.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

 

Google Analytics en cookies

NovaSkin maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij laten de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

 

Verstrekking aan derden en beveiliging

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (Salonized);
• Het hosten van onze website;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
NovaSkin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens NovaSkin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.